Share code tạo Widget ' Bình luận gần đây ' đơn giản cho Blogspot

Share code tạo Widget ' Bình luận gần đây ' đơn giản cho Blogspot

Blog của bạn sẽ thể hiện được tính tương tác cao hay thấp là phụ thuộc vào các hoạt động của blog .Một trong số đó là lượt comment trong blog của bạn.Vậy bạn muốn thể hiện nó ra blog thì phải làm thế nào .Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo Widget comment new cho blogspot.


CÁCH TẠO WIDGET COMMENT NEW CHO BLOGSPOT


Xem DEMO :


Để thực hiện các bạn chỉ cần làm các bước sau :

Bước 1 : Chọn Bố Cục -> Thêm Tiện Ích HTML/JavaScrip

Bước 2 : Chèn Code sau vào :

<style>
.nxmoi{color: #ccc;}
.nxmoi li{margin:0;padding:10px;border-left: 2px solid #ff4040;}
.nxmoi li:before {content:"";width: 12px;height: 12px;display: block;border: 3px solid #09f;border-radius: 50%;float:left;left:15px;position: absolute;background:#fff;}
.nxmoi li:hover:before{background:#F48FB1}
.nxmoi span a{color:#09f;font-weight:600;transition: color .3s;}
.nxmoi span a:hover{color:#ccc;transition: color .3s;}
.nxmoi span {color:#aaa}
</style>
<script>//<![CDATA[
var sl_nhanxet = 4,
  kt_nhanxet = 50;
// Recent Comment
function nhanxetmoi(json) {
  var entry, commurl, commsum;
  document.write('<ul class="nxmoi">');
  for (var i = 0; i < sl_nhanxet; i++) {
    entry = json.feed.entry[i];
    if (i == json.feed.entry.length) break;
    for (var k = 0; k < entry.link.length; k++) {
      if (entry.link[k].rel == 'alternate') {
        commurl = entry.link[k].href;
        break;
      }
    }
    commsum = ("content" in entry) ? entry.content.$t : ("summary" in entry) ? entry.summary.$t : "";
    commsum = commsum.replace(/<.*?>/g, "");
    if (commsum.length > kt_nhanxet) commsum = commsum.substring(0, kt_nhanxet) + "...";
    document.write('<li><span><a href="' + commurl + '" rel="nofollow">' + entry.author[0].name.$t + ':</a></span> <span>' + commsum + '</span></li>');
  }
  document.write('</ul>');
}
//]]></script>
<script src="/feeds/comments/summary?alt=json-in-script&amp;callback=nhanxetmoi">
</script>

Lưu ý :

Thay sl_nhanxet=4, thành ý bạn muốn ( VD : sl_nhanxet=5,) kt_nhanxet=50; thành ý bạn muốn ( VD : kt_nhanxet=50; )


Bước 3 : Lưu lại và xem kết quả